Regler og blanketter - AAU Energi

 • +

  Diplomingeniørpraktik

  Alle diplomingeniørstuderende skal gennemføre et praktikophold svarende til 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6. semester og den første del af 7. semester.

  Du finder retningslinjer og aftaleskabelon for diplomingeniørpraktik her:

  Hvis virksomheden vurderer, at der er behov for en aftale om projektets gennemførelse, findes en standard samarbejdsaftale, som er forhåndsgodkendt af AAU. Læs mere under 'Hemmeligholdelsesaftaler om studenterprojekter' nedenfor.

 • +

  Dispensation

  Dispensationer er fritagelser fra de almindelige regler. Dispensation kan kun opnås, hvis der foreligger usædvanlige forhold (fx sygdom). 

  En dispensationsansøgning skal indeholde:

  • Ansøgerens navn og studienummer
  • En præcis angivelse af hvad der søges om
  • Begrundelse for eller årsag til, at det er nødvendigt at søge dispensation
  • En sandsynliggørelse af, at dispensationen kan afhjælpe problemet
  • Lægeerklæring eller anden dokumentation, fx handlingsplan ved ansøgning om yderligere prøveforsøg

  Studienævnet må ikke give dispensation på grundlag af manglende studieegnethed (fx at prøven var svær, eller at den studerende ikke var ordentligt forberedt).

  Når du har udfyldt formularen, trykker du "send", og blanketten sendes dermed til din AAU e-mail. Herefter sender du blanketten videre til studienævnet, studyboard@energy.aau.dk, via din AAU e-mail. Når du sender en blanket fra din AAU e-mail, behøver du ikke at skrive under - din AAU e-mail er ligeså gældende som en underskrift.

  Ansøgningsfrist

  Send dispensationsansøgningen i god tid og senest 7 hverdage inden næste studienævnsmøde.

  Nedenfor kan du læse uddybende om dispensationsansøgninger vedr. 4. prøveforsøg og førsteårsprøven:
   

  Dispensation til 4. prøveforsøg

  Studienævnet har mulighed for at dispensere, hvis der foreligger ’usædvanlige forhold’. Såfremt studienævnet ikke kan imødekomme en dispensationsansøgning om 4. eksamensforsøg, er den studerende afskåret fra at fortsætte på uddannelsen som følge af, at den studerende har opbrugt sine eksamensforsøg og udskrives dermed af Aalborg Universitet senest 14 dage efter, at afgørelsen er truffet.
   

  Dispensation fra førsteårsprøven

  Førstseårsprøven består af deltagelseskravet og beståelseskravet. Begge krav skal opfyldes, førend den studerende kan få lov at fortsætte på uddannelsen.

  Deltagelseskravet: Inden udgangen af 1. studieår på diplomingeniør- og bacheloruddannelserne skal den studerende deltage, dvs. opnå en bedømmelse, i alle prøver.

  Beståelseskravet: Den studerende skal bestå alle prøver på 1. og 2. semester før udgangen af 2. studieår efter studiestart.

  Studienævnet kan dispensere, såfremt der foreligger usædvanlige forhold.
   

  Optagelse på dispensationsrammen

  I forbindelse med optagelse til kandidatuddannelser skal du være opmærksom på, at optagelse på en kandidatuddannelse forudsætter, at du har bestået en adgangsgivende bacheloruddannelse inden den 1. september. Hvis du ikke har bestået din bacheloruddannelse inden 1. september og mangler at bestå et mindre antal ECTS-point for at færdiggøre den, kan studienævnet dog fravige denne regel ved godkendelse af en dispensationsansøgning til optagelse på en betinget kandidatramme. En dispensationsansøgning kan godkendes,  hvis studienævnet skønner, at du har forudsætninger for at gennemføre og bestå bacheloruddannelsen, samtidigt med at du følger undervisningen på kandidatuddannelsen.

  Såfremt studienævnet godkender ansøgningen, gælder følgende:

  • Du indskrives på en dispensationsramme, der giver dig lov til at tilmelde dig undervisningen på op til 30 ECTS
  • Du må gerne bestå fx 10 ECTS på 1. semester og 20 ECTS på 2. semester
  • Består du 30 ECTS på 1. semester, må du ikke deltage i undervisningen, gruppedannelse eller modtage vejledning på 2. semester, såfremt du stadig mangler at bestå moduler på din bacheloruddannelse . Har du fx bestået 20 ECTS på 1. semester, må du ikke deltage i moduler for mere end 10 ECTS på 2. semester

  Bemærk at du først officielt optages på kandidatuddannelsen, når du har bestået bacheloruddannelsen. Dette har også indflydelse på din SU. Læs mere på AAU's hjemmeside om SU.

  Du finder ansøgningsblanketten på AAU's hjemmeside under Mangler du at bestå din bachelor, og sender den i udfyldt stand til studienævne, studyboard@energy.aau.dk.

  Adgang til ansøgningsportalen finder du på AAU's hjemmeside om Ansøgninger og frister.

 • +

  Eksamen

  Projekt- og Kursuseksamen

  Her kan du finde information omkring procedure for projekt- og kursuseksamen.

  Projektaflevering i Det Digitale Projektbibliotek

  Det Digitale Projektbibliotek er et institutionelt opbevaringssted for projekter lavet af studerende på Aalborg Universitet. Alle studerende skal aflevere en elektronisk udgave af rapporten via systemet Digital Eksamen.

  BAGGRUND

  Studienævnet for Energi har vedtaget, at studerende afleverer en elektronisk kopi af projektrapporten. Herudover vil elektronisk aflevering af rapporter bidrage til at lette arbejdsgangene i forbindelse med arkivering.

  PROCEDURE FOR AFLEVERING AF PROJEKTRAPPORTER

  Inden fristen for aflevering af rapporten udløber, skal de studerende uploade projektrapporten som pdf-fil til systemet Digital Eksamen. Appendiks og bilag kan uploades som valgfrie filer, ligesom ekstra materiale til projektet som fx videoklip, datafiler, o.lign., også kan uploades.

  KOLLEKTIVT ANSVAR FOR INDHOLD

  Alle studerende i projektgruppen tilkendegiver ved accept til den studerende, der uploader, at de er medforfattere. Ved accept bekræfter man ligeledes, at alle har deltaget ligeligt i projektarbejdet, og at alle er kollektivt ansvarlige for projektrapportens indhold. Alle gruppemedlemmer hæfter for, at plagiering ikke forefindes i rapporten.

  OFFENTLIGGØRELSE

  Alle projektrapporter skal uploades til Digital Eksamen, uanset om der er indgået en fortrolighedsaftale. Alle ikke-fortrolige projektrapporter bliver gjort tilgængelige for studerende og ansatte på Aalborg Universitet i Det Digitale Projektbibliotek, når projekteksamenen er bestået af alle studerende i en projektgruppe. Personer uden for Aalborg Universitet vil kun få mulighed for at hente ikke-fortrolige afgangsprojekter.

  SPØRGSMÅL

  Har du spørgsmål til ovennævnte, kan du kontakte Digital Eksamen eller din studiesekretær.
   

  Disciplinærregler vedr. plagiering

  Her kan du finde regler om plagiering.
   

  7-trins-skalaen

  Her kan du finde en beskrivelse af 7-trinsskalen.
   

  Fællesbestemmelser og eksamensordningen

  Fællesbestemmelserne og eksamensordningen gælder for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet for It og Design på AAU. Heri kan man bl.a. læse de overordnede regler for eksamen.

  Eksterne censorer

  CensorNet - Censorkorps for ingeniøruddannelserne og de tekniske diplomuddannelser
   

  Studiestartsprøve

  Der er studiestartsprøve for alle studerende på 1. semester af bachelor- og diplomingeniøruddannelserne under Studienævnet for Energi i Aalborg og Esbjerg.

  Praktisk

  Prøven afholdes i løbet af de første uger i september efter studiestart. Den har en varighed af 90 minutter og er uden hjælpemidler. Studiestartsprøven bestås, når den er besvaret og afleveret.

  Formål

  Formålet med studiestartsprøven er bl.a. at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen, og nye studerende skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven afdækker eksempelvis grundlaget for studievalget samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet.

  Samtidig har studiestartsprøven til formål at lave en matematikscreening, der hjælper os med at afdække de studerendes matematiske færdigheder med henblik på eventuelt at foreslå områder, der kan forbedres ved deltagelse i særlige kurser, fx Math101.

  Indhold

  Prøven vil således indeholde en sektion med en række generelle spørgsmål om den studerendes forventninger til studiet og grundlaget for studievalget (spørgeskema) samt en sektion med en række spørgsmål i forskellige matematiske discipliner (quiz). Den studerende vil efter at have gennemført studiestartsprøven kunne gennemgå sine svar og se de rigtige svar.

  Reeksamen

  Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet for Energi kan dispensere fra reglerne vedrørende studiestartsprøven, såfremt der foreligger usædvanlige forhold.

 • +

  Ekskursioner - refusion

  Som studerende kan du søge om penge til ekskursioner i forbindelse med projektarbejdet.

  Studienævnet kan bevilge 200 kr. pr. studerende pr. semester - øvrige udgifter til ekskursioner mv. afholder de studerende selv.

  Hvis du vil ansøge om midler, skal du udfylde nedenstående online blanket

  Når du har udfyldt blanketten, trykker du "send", og den sendes dermed til din AAU e-mail. Herefter sender du blanketten videre til travelexpenses@energy.aau.dk via din AAU e-mail. (Blanketten skal ikke sendes til studienævnet, som det nævnes øverst i blanketten).

  Studienævnet behandler din ansøgning om ekskursionsmidler, og du modtager en e-mail med eventuel bevilling. Samtidig modtager du en procedure for, hvordan du søger om refusion af udgifterne via eForms.

  Når du inddaterer i eForms, skal følgende ved kørsel i egen bil oplyses:

  • AAU e-mail
  • Dato
  • Virksomhedens adresse
  • Alle navne i bilen
  • Præcis rutebeskrivelse (adresse fra og til)
  • Rejsens formål
  • Bilens registreringsnummer
  • Vejlederens godkendelse i e-mail
  • Instituttets godkendelse i e-mail

  Hvis rejsen foregår med offentligt transportmiddel, udfyldes blanketten i eForms som ovenstående, dog skal udskrifter fra rejsekort eller originale togbilletter oploades.

  Når blanketten i eForms er korrekt udfyldt, sendes en kvittering til din AAU e-mail. Rejsekontoret behandler din rejseafregning, og beløbet vil bliver overført til din konto i løbet af 4-6 uger.

 • +

  Forhåndsmerit

  Forhåndsmerit betyder, at du får lov til at erstatte en del af din uddannelse med en anden aktivitet.

  Forhåndsmerit gives, før du har bestået en aktivitet, og er dermed studienævnets tilsagn om, at du er garanteret merit for aktiviteten, såfremt du består den. Dette gælder især for udlandsophold.

  Når du har udfyldt formularen, trykker du "send", og blanketten sendes til din AAU e-mail. Herefter sender du fra din AAU e-mail blanketten videre til studienævnet, studyboard@energy.aau.dk. Når du sender en blanket fra din AAU e-mail, behøver du ikke at skrive under - din AAU e-mail er ligeså gældende som en underskrift. 

  Vær opmærksom på at den endelige meritering først kan ske, når du har fremsendt bevis for bestået semester (30 ECTS) fra det udenlandske universitet. Læs mere under punktet 'Merit' nedenfor.

  Ansøgningsfrist er 1. april.

  Forhåndsmerit behandles og godkendes i Studienævnet. Du skal beregne en måned til denne sagsbehandling.

 • +

  Funktionsbeskrivelser

  Semesterkoordinator

  Semesterkoordinatoren har en central rolle i koordinering og  løbende kvalitetssikring af undervisningen. Koordinatoren refererer til studienævnet og står for den konkrete planlægning, styring, monitorering og evaluering af semestrets undervisning og øvrige faglige aktiviteter. Koordinatoren udøver sin funktion gennem regelmæssige møder med studerende (via semesteropstart, semestergruppemøder, semesterevaluering m.m.) og undervisere på semestret.

  Modulansvarlig

  Den kursusmodulansvarlige har en central rolle i planlægning og tilrettelæggelse af kursusundervisningen i overensstemmelse med studieordningen samt den løbende kvalitetssikring af undervisningen.

  Nedenfor finder du funktionsbeskrivelsen for den kususmodulansvarlige.

  • Funktionsbeskrivelse for kursusmodulansvarlig (under udarbejdelse)
 • +

  Gruppedannelse

  Studienævnet for Energi har udarbejdet:

 • +

  Hemmeligholdelsesaftaler om studenterprojekter

  Hvis virksomheden ønsker at lave en samarbejdsaftale (NDA), benyttes en af nedenstående AAU standardaftaler

  Evt. aftale skal underskrives senest en uge efter semestrets begyndelse. Hvis der indgås en aftale, sendes denne til vejleder og studienævnet, studyboard@energy.aau.dk.

  Læs mere om studienævnets retningslinjer.

  AAU er som udgangspunkt ikke part i aftalen, som indgås udelukkende mellem den studerende og virksomheden. Nogle virksomheder ønsker at benytte deres egne aftaleskabeloner, hvor de stiller krav om, at AAU / vejleder skal være part i aftalen. AAU har en række godkendte virksomhedsstandardaftaler, der kan tages i brug direkte. Disse kan tilgås med personligt login fra SharePoint.

  Hvis den studerende modtager en aftale fra en ekstern part, der ikke er omfattet af ovenstående set up, hvor AAU er part, skal den studerende kontakte Kontraktenheden.

  Studerende er velkomne til at kontakte studienævnet med spørgsmål på studyboard@energy.aau.dk.


  Specielt for studerende på 1. og 3. semester på kandidatuddannelsen

  Såfremt en virksomhed ønsker at gøre brug af en hemmeligholdelsesaftale (NDA) i projektsamarbejdet, er det et krav at den studerende indsætter nedenstående passus som punkt 6.3 i aftalen. Med denne passus tillader virksomheden, at den studerende deltager i studenterkonferencen (CES-konferencen) og dermed overholder læringsmålet i studieordningen, som omhandler præsentation af en videnskabelig artikel på studenterkonferencen (CES-konferencen).

  Punkt 6.3:
  Som en del af kandidatforløbet deltager de studerende i en studenterkonference (CES), hvor de studerede på det pågældende semester præsenterer deres projektarbejde og erfaringer hermed for sine medstuderende på semesteret. Uanset aftalens bestemmelser er Virksomheden indforstået med, at den Studerende deltager i studenterkonferencen og præsenterer sin problemstilling, sine foreløbige projektresultater og erfaringer, som ikke er baseret på fortrolig viden, for de øvrige studerende. Fortrolige data og informationer udleveret af virksomheder undlades i præsentationen. Virksomheden og den Studerende kan eventuelt aftale, at præsentationen drøftes med Virksomheden forinden.

 • +

  Merit

  Merit betyder, at du får lov til at erstatte en del af din uddannelse med en anden aktivitet.

  Merit gives, når du har bestået en aktivitet, der er meritgivende, fx udlandsophold. Husk inden du tager ud at sende en forhåndsmerit til studienævnet til godkendelse. Læs mere under punktet 'Forhåndsmerit'.

  Merit ved udlandsophold

  Når du vender hjem fra dit udlandsophold, registreres semestret som bestået ved fremsendelse af eksamensbevis for opholdet på det udenlandske universitet (30 ECTS) eller det aftalte antal kurser. Eksamensbeviset skal sendes til studienævnet, studyboard@energy.aau.dk.

  Ansøgningsfrist

  Frist for ansøgning om merit for udlandsophold er så hurtigt som muligt, efter du har afsluttet udlandsopholdet og helst inden den 1. februar.

  merit under uddannelse

  Merit kan eventuelt forkorte den reelle studietid for din uddannelse på Aalborg Universitet. Har du uafsluttet uddannelse bag dig, der i niveau og indhold ligner den, du er optaget på, har du pligt til at søge om merit. Send venligst en e-mail vedlagt relevant dokumentation til studienævnet, studyboard@energy.aau.dk.

 • +

  Moodle Aalborg

  Hvis der er regler og blanketter, som ikke findes på denne side, gå til Moodle eller kontakt din studiesekretær.

 • +

  Moodle Esbjerg

  Hvis der er regler og blanketter, som ikke findes på denne side, gå til Moodle eller kontakt din studiesekretær.

 • +

  Ophold på et andet universitet

  Som studerende på Aalborg Universitet har du gode muligheder for at tage et ophold på et andet universitet (i Danmark eller i udlandet) som en integreret del af din uddannelse.

  Første skridt i processen med at forberede et ophold på et andet universitet er at undersøge, hvor du ønsker dit ophold. Du kan søge i Aalborg Universitets samarbejdsaftaler i International Kontors database.Internationalt Kontors hjemmeside kan du desuden finde guides og information om udlandsophold.

  Du kan desuden få rådgivning hos Studienævnet for Energi og hos studievejledningen.

  Bliv inspireret på Grib Verden. Information og inspiration til dig, der overvejer at studere, arbejde eller tage i praktik i udlandet. Siden er drevet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet.


  Studerende på AAU Aalborg

  Som studerende på campus i Aalborg skal du kontakte Internationalt Kontor via mailadressen: outgoing-student@adm.aau.dk, når du har fundet et universitet, du ønsker ophold på.

  Studerende på AAU Esbjerg

  Som studerende på AAU Esbjerg skal du kontakte Heidi Valdkilde Abrahamsen, studievejledning@esbjerg.aau.dk. Heidi kan vejlede dig og hjælpe dig videre i processen.


  Eksempler på udlandsophold

  Nedenstående eksempel er en step-by-step vejledning til, hvordan et udlandsophold kan planlægges:


  Forhåndsmerit og merit

  Hvis du skal studere på et andet universitet, skal du i god tid forinden søge studienævnet om forhåndsmerit for dine valgte kurser. Læs hvordan du søger om forhåndsmerit under punktet 'Forhåndsmerit'.

  Vær opmærksom på at den endelige meritering først kan ske, når du har fremsendt bevis for bestået semester (30 ECTS) fra det udenlandske universitet. Læs mere under punktet 'Merit'.

 • +

  Sikkerhed

  Ulykkesforsikring for studerende i laboratorier

  Aalborg Universitet har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for studerende, der arbejder i laboratorier. Forsikringen dækker ved skader på studerende opstået i forbindelse med laboratorieforsøg eller anden laboratorievirksomhed, der finder sted som en del af studierne. Forsikringen dækker tillige i tilfælde, hvor sådan virksomhed eller sådanne forsøg udøves/foretages i forbindelse med ekskursioner, udflugter, praktikvirksomhed og lignende. Forsikringen dækker dermed også skader opstået i udlandet.
   

  laboratorieSikkerhed på aau energi

  I forbindelse med arbejde i laboratorierne på Pontoppidanstræde i Aalborg og Niels Bohrs Vej i Esbjerg er der udarbejdet nogle sikkerhedsregler, og der gøres opmærksom på, at disse sikkerhedsregler skal overholdes, og at der skal udfyldes en Arbejdspladstilladelse/Work Place Permit. Arbejdspladstilladelsen skal underskrives af relevant sikkerhedsperson/din vejleder samt Jan Christiansen (Aalborg) eller Henry Enevoldsen (Esbjerg), før arbejdet i laboratoriet kan påbegyndes.

  Både sikkerhedsreglerne og arbejdspladstilladelsen findes på Sikkerhedsorganisationens hjemmeside (in English only).

 • +

  Specialekontrakt - Thesis contract

  Inden du skriver dit kandidatspeciale, skal du udfylde nedenstående blanket. Hvis flere gruppemedlemmer skal aflevere samme blanket, noteres alle gruppemedlemmernes navne, studienumre og mailadresser i formularen.

  Blanketten skal underskrives af den studerende og vejlederen og sendes herefter til studiesekretæren.

  Aftalen fremsendes til godkendelse senest en måned efter projektstart, dvs. for lang afgang 1/10, og for ordinært afgangsprojekt 1/3. (Lang afgang dækker over 3. og 4. semester med et projekt på 50 ECTS)

  Såfremt der er behov for en fortrolighedserklæring, kan der downloades kontrakter ved AAU Match (nederst på siden).

  Studerende, som får udsættelse med 3 måneder (ekskl. juli) på grund af særlige omstændigheder, må gerne aflevere før tiden, men eksamensdatoen ligger fast og flyttes ikke tilsvarende.

 • +

  Vejledningskontrakt

  Studienævnet anbefaler projektgrupper at indgå en såkaldt vejledningskontrakt med vejlederen. Dette dokument har til formål at optimere vejledningssituationen mellem de studerende og vejlederen. Dette gøres ved at afstemme de gensidige forventninger, der er mellem vejlederen og de studerende. Ydermere skitserer dette dokument de praktiske aspekter i forbindelse med vejledningen.

  Dokumentet skal ikke ses som en lovtekst, men som et udspil til en diskussion. Denne diskussion vil finde sted ved de første vejledermøder, og de studerende kan hente dokumentet i forvejen, så de kan forberede sig.

 • +

  Videokonference

 • +

  Virksomhedsophold

  Virksomhedsophold foregår på kandidatuddannelsens 3. semester. Du kan finde retningslinjer og aftaleskabelon her:

  Når du har udfyldt aftaleskabelonen og indhentet underskrifter fra semesterkoordinatoren på kandidatuddannelsens 3. semester og virksomhedsvejleder, sendes blanketten via din AAU e-mail til studienævnet, studyboard@energy.aau.dk, med henblik på godkendelse.

  Frist er den 30. juni.

  Hvis virksomheden vurderer, at der er behov for en aftale om projektets gennemførelse, findes en standard samarbejdsaftale, som er forhåndsgodkendt af AAU. Læs mere under 'Hemmeligholdelsesaftaler om studenterprojekter' ovenfor.

  Hvis du leder efter en virksomhed til dit projektorienterede forløb, anbefales det at tjekke Internationale Kontors Moodle rum. Her offentliggør de tilbud fra virksomheder, som du måske finder relevante for dint studie.

  I følgende brochure kan du læse mere om udbytte og forventninger ved et projektorienteret forløb samt finde gode råd til planlægningen af forløbet:

  Har du yderligere spørgsmål til processen, kan du læse mere på AAU Karrieres hjemmeside samt SU's hjemmeside, hvor du kan læse mere om reglerne for kompensation og erkentligheder i forbindelse med projektorienterede forløb.

 Facebook EnergiteknikAAU Energi   •  Facebook AAU Esbjergaau esbjerg   •   LinkedIn   •    Twitter  •    YouTube