Semesterevalueringer - Studienævnet for Energi

Semesterevalueringer

Studienævnet for Energi udsender spørgeskemaer til alle studerende i slutningen af hvert semester via SurveyXact - ultimo juni for forårssemestret og ultimo januar for efterårssemestret. 

I denne spørgeskemaundersøgelse evalueres undervisningen, projektvejledningen og studiemiljøet samt uddannelserne i deres helhed af de studerende, som afslutter deres uddannelse. Studiesekretariatet videreformidler resultaterne af denne spørgeskemaundersøgelse for henholdsvis forår og efterår senest 3 uger efter semesterstart det efterfølgende semester til studienævnet, studerende og semesterkoordinatorerne.  

Studienævnet behandler spørgeskemaundersøgelsens resultater på det næstkommende møde i studienævnet og tager aktion ved forhold i undersøgelsen, der viser, at ændringer/forbedringer er nødvendige. 

Resultaterne af spørgeskemaanalysen og semestergruppemødereferaterne anvendes til at udarbejde en semesterevalueringsrapport. Denne udarbejdes af studerende og godkendes af semesterkoordinatoren, før den sendes til studienævnet. Sidste frist for aflevering til studienævnet er henholdsvis den 15. marts og 15. oktober på det efterfølgende semester.

Her er skabeloner for:

Disse skabeloner skal benyttes. Desuden skal Forretningsordenen for semestergruppemøder og semesterevaluering følges.

Resultaterne af ovennævnte spørgeskemaundersøgelse er offentlige på siden Uddannelses- og undervisningsevalueringer. Studiesekretariatet publicerer disse resultater senest ultimo juni for efterårssemestret og senest primo december for forårssemestret. 

Læs evt. mere i kvalitetshåndbogen for AAU Energi; samt de studerendes oplæg vedrørende "Den gode formidling i undervisningen" (pdf-fil). 

 Facebook EnergiteknikAAU Energi   •  Facebook AAU Esbjergaau esbjerg   •   LinkedIn   •    Twitter  •    YouTube