Kvalitetssikring - AAU Energi

Kvalitetssikring på AAU Energi

Kvalitetssikring på AAU Energi


Overordnet er AAU Energis ambition at sikre, at instituttets uddannelser leverer undervisning og vejledning af høj international kvalitet, som ruster dimittenderne til at løse komplekse ingeniørfaglige problemstillinger og giver dem de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Dette arbejder instituttet kontinuerligt for at sikre ved hjælp af AAU's kvalitetssystem

Konkret gennemfører instituttet evalueringer af undervisning, semestre, uddannelser og studiemiljø og sikrer opfølgning på resultaterne af disse. Ligeledes følger instituttet løbende op på øvrig feedback fra aftagere, censorer, dimittender, undervisere og studerende.   

AAU Energi bemander sine uddannelser med et mål om at sikre faglig og pædagogisk relevant bemanding af undervisningsopgaverne. De studerende tilbydes tæt kontakt til forskningsmiljøer af meget høj international standard, og instituttet arbejder kontinuerligt på at understøtte det videnskabelige personales pædagogiske og didaktiske udvikling herunder inden for problembaseret læring (PBL), så de studerende tilbydes gode rammer for læring. 

På denne side kan du læse mere om, hvordan vi på AAU Energi arbejder med kvalitetssikring ved hjælp af evalueringer, resultater af evalueringer, og hvordan vi har fulgt op på identificerede udfordringer i studiemiljøet. Hvis du har spørgsmål til instituttets arbejde med kvalitetssikring, kan du rette henvendelse til Christian Winther Dissing, cwd@et.aau.dk.

 Facebook EnergiteknikAAU Energi   •  Facebook AAU Esbjergaau esbjerg   •   LinkedIn   •    Twitter  •    YouTube