Aftagerpanel - AAU Energi

Institut for Energiteknik har nedsat et aftagerpanel, som er et vigtigt led i instituttets bestræbelser på at have en løbende dialog med aftagerne af vores kandidater. Vi ønsker at samarbejde målrettet med det omgivende samfund med henblik på at sikre kvalitet og erhvervsmæssig relevans i vores uddannelser. Panelet er en del af Aalborg Universitets samlede kvalitetssikringssystem og skal bidrage til at sikre, at kandidaterne er klædt på til at matche aftagernes krav og forventninger.

Aftagerpanelet er sammensat af eksterne og interne deltagere. Instituttet er organiseret i syv sektioner som dækker instituttets fagområder inden for energi, og de interne deltagere repræsenterer hver sin sektion. Derudover deltager instituttets studieleder og studienævnsformand.

De eksterne deltagere er udvalgt, således at de også dækker energiområdet bredt. Endvidere deltager en repræsentant fra det tekniske gymnasium.

Panelet mødes årligt, og dets opgave er at drøfte kvalitet og relevans i uddannelserne, herunder at komme med forslag til ændringer af uddannelserne og udvikling af nye uddannelser. Aftagerpanelet forventes derfor blandt andet at:

 • medvirke i og inspirere til udviklingen af nye og eksisterende uddannelser, bl.a. ud fra aftagersidens perspektiv og syn på, hvilke kompetencer eller profiler, der er øget behov for.
 • give input til større studieordningsrevisioner.
 • rådgive om relevansen af og behovet for uddannelserne samt om overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedstilknytning.
 • vejlede i forbindelse med uddannelsernes rekruttering af studerende, herunder bidrage med ideer til markedsføring.
 • bidrage til viden om nationale og internationale tendenser inden for uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.

Medlemmer af aftagerpanel

Eksterne deltagere

 • Christian Frank Flytkjær, Energinet.dk
 • Lars Helle, Vestas Wind Systems A/S
 • Per Hessellund Lauritsen, Siemens Gamesa
 • Tobias Møller Ruby, Ørsted
 • Rikke Palmgren, Aalborg Tekniske Gymnasium / Tech College  
 • Claus Ibsen, Vestas Aircoil
 • Christian Skallebæk, Vestas Power Solutions
 • Jesper Themsen, Ballard
 • Lasse Sall, Viking

Interne deltagere, Institut for Energiteknik

 • Mads Pagh Nielsen, studieleder
 • Tamas Kerekes, studienævnsformand
 •  Alireza Rezaniakolaei, Studienævnet for Energi / Thermal Energy Systems
 • Kaiyuan Lu, Studienævnet for Energi / Electrical Machines
 • Stig Munk-Nielsen, Power Electronic Systems
 • Henrik Sørensen, Fluid Mechanics and Combustion
 • Mohsen Soltani, Section Esbjerg
 • Claus Leth Bak, Electric Power Systems
 • Lasse Schmidt, Fluid Power and Mechatronic Systems
 • Christian Winther Dissing, sekretær for aftagerpanelet

Møder og referater

 • Dato, referat
 • Dato, referat

 Facebook EnergiteknikAAU Energi   •  Facebook AAU Esbjergaau esbjerg   •   LinkedIn   •    Twitter  •    YouTube